Formularz E

Karta informacyjna dla:

 

 

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul.Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

 

powrót do poprzedniej strony Û

 

Lp.

Raport o bezpieczeństwie

1

Numer wpisu

3

WZ – 5513/ 31/03

2

Nazwa dokumentu

 

Raport bezpieczeństwa Huty Miedzi „Głogów”

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

·       Informacje o zakładzie, jego działalności, systemie zarządzania oraz organizacji;

·       Analiza możliwości wystąpienia awarii i informacje o środkach koniecznych do zapobieżenia im;

·       Informacje, że prowadzący zakład opracował program zapobiegania awariom i jest przygotowany do jego stosowania;

·       Informacje, że zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa;

·       Informacje, że zastosowane rozwiązania projektowe, konstrukcja oraz eksploatacja instalacji zakładu zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa;

·       Informacje, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno - -ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego.

4

Data sporządzenia dokumentu

Czerwiec 2003

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”

GERON 390021764

6

Wykonawca dokumentu

( w tym REGON)

CBPM „CUPRUM” Sp. z o.o. we Wrocławiu

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

REGON 930093846

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,

numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202;   Tel.:  71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Prowadzący zakład nie zastrzegł udostępniania informacji

WZ – 5513/ 77-4/03

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie: karta nr 14

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie: karta nr 14

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych:

karta nr 1 ; karta nr 14

11

Uwagi

Raport bezpieczeństwa nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. Nr 104, poz. 970)