Powrót do strony głównej Ý

UZASADNIENIE

ODSTĄPIENIA OD SPORZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO - RATOWNICZEGO

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Z 2013 poz.1232, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 poz. 2145)

 

 

 

Lp.

Oznaczenie

prowadzącego zakład

jego miejsce zamieszkania

lub siedzibę oraz

 tel./fax i  e-mail

 

Nazwa, siedziba, adres strony internetowej

oraz tel./fax i e-mail

Data

przyjęcia zewnętrznego

planu operacyjno – ratowniczego

zmiany zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego

odstąpienia od zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego

1.

ZM „Silesia” SA

 

40-155 Katowice

ul. Konduktorska 8

 

tel. +48 32 35 87 400
fax. +48 32 25 98 331

 

ZM „Silesia” SA

Oddział Huta Oława

 

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 7

 

tel:  071  313 40 31

fax: 071  313 40 35

 

e-mail: sekretariatsilesia@silesia.pl

 

strona internetowa:

http://www.silesiasa.pl

 

06.04.2004 r.

2006 r.

08.2007 r.

02.2008 r. 10.2010 r.

12.2011 r.

29.02.2012 r.

UZASADNIENIE ODSTĄPIENIA OD ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO - RATOWNICZEGO

Na podstawie informacji przedstawionych przez zakład w wewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym oraz ćwiczeń zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego w latach 2006, 2009 i 2011 dokonano oceny zagrożenia stwarzanego przez Zakłady Metalurgiczne „SILESIA” S.A. oddział Huta Oława w Oławie.

 

Zakłady Metalurgiczne „SILESIA” S.A. oddział Huta Oława w Oławie zajmuje się produkcją i sprzedażą barwników i pigmentów, produkcją wyrobów chemicznych, handlem i usługami. Przedmiotem produkcyjnej działalności zakładu jest wytwarzanie tlenków cynku, tlenków kadmu i tlenków ołowiu. Surowcem do produkcji tlenków cynku jest cynk metaliczny, tlenku kadmu – kadm metaliczny, a tlenków ołowiu – ołów metaliczny. Produkcja odbywa się w trzech niezależnych oddziałach: Oddział Bieli Cynkowej, Oddział Tlenku Kadmu i Oddział Tlenków Ołowiu.

Na terenie zakładu znajdują się, więc następujące substancje niebezpieczne:

·       biel cynkowa (tlenek cynku I),

·       tlenek cynku paszowego (tlenek cynku II),

·       tlenki ołowiu:

- minia ołowiana,

- tlenek ołowiawy,

- tlenek akumulatorowy,

·       tlenek kadmu.

 

Biel cynkowa i tlenek cynku paszowy są substancjami niebezpiecznymi dla środowiska o zagrożeniu R 50/53 (H410) – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może wywoływać długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.

Tlenki ołowiu są substancjami toksycznymi i niebezpiecznymi dla środowiska o zagrożeniu:

- R 61 (H360 Df) – może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki,

- R 62 (H360 Df) – możliwe ryzyko upośledzenia płodności,

- R 33 – niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie,

- R 20/22 (H302, H332) – działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu,

- R 50/53 (H410) - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może wywoływać długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.

 

            Tlenek kadmu jest substancją bardzo toksyczną i niebezpieczną dla środowiska o zagrożeniu:

- R 45  (H350) – może powodować raka,

- R 26 – działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe,

- R 48/23/25 – działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu,

- R 62 (H360 Df) – możliwe ryzyko upośledzenia płodności,

- R 63 – możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki,

- R 50/53 (H410) - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może wywoływać długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.

 

Wszystkie wymienione substancje stwarzają zagrożenie dla środowiska wodnego. W pobliżu zakładu nie ma zbiorników i cieków wodnych, do których substancje te mogłyby się przedostać i stanowić dla nich zagrożenie.

Z informacji przedstawionych w wewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym wynika, że wymienione substancje mogłyby się przedostać poza teren zakładu na dwa sposoby:

- emisja substancji do atmosfery,

- zanieczyszczenie wód opadowych i przedostanie się ich do kanalizacji miejskiej.

 

Emisja do atmosfery

1.    Oddział Bieli Cynkowej

Ze zdarzeń w minionych latach wynika, że powodem emisji tlenku cynku do atmosfery był zanik energii elektrycznej i zatrzymanie urządzeń odpylających. Sytuacja taka występowała przy równoczesnym braku zasilania obu stacji transformatorowych. W celu wyeliminowania takich zdarzeń zakład zamontował i oddał do użytku system zasilania gwarantowanego, w skład którego wchodzą:

- zasilacz UPS 200 kVA,

- zasilacz UPS 300 kVA,

- agregat prądotwórczy 720 kVA zasilający rozdzielnię, z której zasilany jest wydział Bieli Cynkowej.

Montaż UPS – ów zapewnił pracę urządzeń odpylających w przypadku krótkotrwałych zaników energii. W przypadku braku zasilania trwającego dłużej niż 1 min automatycznie załącza się agregat prądotwórczy, który zapewnia zasilanie wydziału w przypadku długotrwałego braku zasilania. W przypadku prawidłowego zadziałania systemu zasilania gwarantowanego nie powinna wystąpić emisja do atmosfery.

W przypadku pozostałych scenariuszy przedstawionych w wewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym, emisja tlenku cynku również nie stwarza zagrożenia, gdyż jest nieznaczna i nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego bądź powstaje na dużej wysokości (42 m) i rozproszona nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych wartości imisji tlenku cynku poza zakładem.

 

2.    Oddział Tlenku Kadmu

Ze scenariuszy przedstawionych w wewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym wynika, że emisja do atmosfery może być spowodowana:

- uszkodzeniem urządzeń filtrujących lub elementów filtrujących – szacowana emisja tlenku kadmu to ok. 1 kg na wysokości 45 m, ilość ta nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego,

- brak zasilania w energię elektryczną – szacowana emisja tlenku kadmu to ok. 5 kg, nie występują przekroczenia dopuszczalnych wartości opadu tlenku kadmu poza terenem zakładu. 

 

3.  Oddział Tlenków Ołowiu

 

Ze scenariuszy przedstawionych w wewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym wynika, że emisja do atmosfery może być spowodowana uszkodzeniem urządzeń filtrujących lub elementów filtrujących – szacowana emisja tlenku ołowiu to ok. 1 kg na wysokości 32 m. Ilość ta nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego,

 

Zanieczyszczenie wód opadowych i ich przedostanie się do deszczowej kanalizacji miejskiej

 

Takie zdarzenie mogłoby mieć miejsce w dwóch przypadkach:

- rozerwanie opakowań z substancjami podczas transportu przy równoczesnym wystąpieniu opadów,

- zalanie magazynów i hal produkcyjnych.

 

Ryzyko wystąpienia takiej awarii znacznie ograniczają:

- przebudowana kanalizacja zakładowa, oddzielona od deszczowej kanalizacji miejskiej układem separatorów,

- procedury zakładowe (nie prowadzi się załadunku podczas obfitych opadów, w przypadku rozsypania substancji pracownicy zabezpieczającą studzienki kanalizacyjne oraz zamykają zasuwy przed układem separatorów),

- stosowanie do magazynowania substancji worków wodoodpornych,

- niski iloczyn rozpuszczalności substancji w wodzie.

Ze względu na ww. zabezpieczenia scenariusze w wewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym nie przewidują wystąpienia zagrożenia dla środowiska naturalnego poza terenem zakładu.

 

 

 

Szczegółowe  informacje:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  we Wrocławiu, ul. Borowska 138