powrót ↑

INFORMACJA PRZEKAZYWANA ZAINTERESOWANEJ SPOŁECZNOŚCI

 

1.

imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz adres obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

KGHM POLSKA MIEDŹ SA
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin

Oddział Zakład Hydrotechniczny

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most
ul.
Polkowicka 52
59-305 Rudna

Administracyjnie OUOW Żelazny Most leży w województwie dolnośląskim na obszarze dwóch powiatów: Lubina i Polkowic, w obrębie trzech gmin, zajmując 9,18 km2 powierzchni gminy Rudna, 5,23 km2 gminy Polkowice i 1,26 km2 gminy Grębocice.

 

2.

oznaczenie osoby dostarczającej informacje, według zajmowanego stanowiska

st. specjalista
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu  

3.

znak i datę wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Całość prac związanych ze składowaniem odpadów, gospodarką wody technologicznej oraz rozbudową składowiska jest wykonywana zgodnie
z decyzją pozwolenia na budowę nr I-H-52/2004, wydanego przez Wojewodę Dolnośląskiego, prawem budowlanym, instrukcjami eksploatacji oraz ze zintegrowanym pozwoleniem na prowadzenie instalacji składowania odpadów z flotacji rud miedzi na warunkach określonych w Decyzji Nr PZ 2/2004  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.02.2004 r. 

4.

proste i jasne objaśnienie działań podejmowanych w miejscu prowadzenia działalności

Podstawowe zadania Oddziału Zakład Hydrotechniczny związane są z gospodarką wodno-szlamową trzech Zakładów Wzbogacania Rudy
i zagospodarowywaniem
odpadów poflotacyjnych na powierzchni.

(Składowanie odpadów poflotacyjnych, odbiór sklarowanej wody nadosadowej
z powrotem do produkcji ZWR-ów i prowadzenie zrzutu nadmiaru wody do rzeki ODRY)

5.

przedstawioną językiem niespecjalistycznym ogólną klasyfikację niebezpieczeństwa substancji i preparatów występujących w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, jak również odpadów wydobywczych, które mogłyby spowodować poważny wypadek, ze wskazaniem ich głównych niebezpiecznych właściwości

Podstawowym zagrożeniem dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” jest możliwość utraty stateczności przez zapory i wypływ wód nadosadowych oraz zawiesiny unieszkodliwianych odpadów flotacyjnych na zewnątrz obiektu. Ze względu na ukształtowanie terenu wokół składowiska, awaria zapory w którymkolwiek miejscu prowadzi do odpływu wód w kierunku północnym.

 

Na terenie OUOW Żelazny Most nie są magazynowane niebezpieczne substancje chemiczne

 

6.

ogólne informacje dotyczące charakteru ryzyka wystąpienia poważnych wypadków, z uwzględnieniem ich potencjalnych skutków dla zainteresowanej społeczności
i środowiska

Zakładając hipotetycznie skrajnie niekorzystne warunki techniczne
i eksploatacyjne może dojść do zagrożenia wystąpienia awarii zapory.
Jej następstwem może być zagrożenie uwolnienia wody nadosadowej
i części upłynnionych osadów (
szacowana ilość  ok. 17 ÷ 42 mln m3)
co spowodowałoby zagrożenie dla zdrowia i życia ludności zamieszkałej
w sąsiadujących ze zbiornikiem  miejscowościach.

W wyniku uwolnienia płynnej substancji stanowiącej mieszaninę wody
i pylasto-piaszczystych odpadów poflotacyjnych nast
ąpiłoby zatopienie
i zamulenie przyległego do obiektu terenu w miejscu awarii oraz spływ zanieczyszczonej wody naturalnymi dolinami terenowymi do doliny rzeki Rudna i dalej do Odry powyżej Głogowa.

Pozostałe urządzenia i procesy występujące na obiekcie tj. rurociągi rozprowadzające szlamy, wieże ujęciowe wody technologicznej, rurociągi doprowadzające wody technologiczne do pompowni, pompownie wód filtracyjnych i technologicznych, instalacje elektryczne, oczyszczalnie itp. nie stanowią nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, gdyż nawet w przypadkach awarii nie stwarzają powszechnego niebezpieczeństwa dla ludzi i środowiska.

 

7.

informacje dotyczące ostrzegania zainteresowanej społeczności oraz informowania jej w razie poważnego wypadku

Dla OUOW Żelazny Most istnieje system alarmowania i ostrzegania ludności (SAOL), którego głównym zadaniem jest  szybkie i niezawodne powiadomienie ludności znajdującej się w strefie zagrożonej katastrofą
o konieczności natychmiastowej ewakuacji z zagrożonego terenu.

Procedury alarmowania, ostrzegania, informowania  ludności na terenach zagrożonych są ściśle związane z procedurami uruchamiania planu reagowania kryzysowego (gminy, powiatu).

·      w przypadku uruchomienia planu reagowania wg

Procedury I - EWAKUACJA, ludność na najbliższych terenach zagrożonych jest zaalarmowana przez członka  Sztabu Akcji Ratunkowej Zakładu Hydrotechnicznego. Dalszą  ewentualną sygnalizację z centralnej stacji nadawczej (CSN) przejmują osoby  wyznaczone do kierowania i koordynacji działań ratowniczych poza terenem  Zakładu Hydrotechnicznego zgodnie z Planem reagowania kryzysowego (gminy, powiatu)

 

                   Stacja nadawcza nada komunikat o treści:

 

UWAGA.  PROSZĘ NATYCHMIAST OPUŚCIĆ ZAGROŻONY REJON

 

                   Natomiast syreny alarmowe nadadzą sygnał o strukturze:

 

Sygnał ciągły 3 minuty przerwa 10 sekund sygnał ciągły 3 minuty

Przez okres co najmniej 20 minut.

 

·        w przypadku uruchomienia planu ratunkowego wg

Procedury II -   OSTRZEŻENIE, ludność na terenach zagrożonych jest ostrzegana i przygotowywana do ewentualnej ewakuacji przez osoby wyznaczone do  kierowania i koordynacji działań ratowniczych poza terenem Zakładu  Hydrotechnicznego zgodnie z Planem reagowania kryzysowego (gminy, powiatu).

 

·                  W przypadku uruchamiania procedury II OSTRZEŻENIE nie przewiduje się jednorodnego komunikatu dla wszystkich miejscowości i pozostawia go do decyzji gminnych zespołów reagowania.

 

Procedura I Ewakuacja – obowiązuje w przypadku gdy ma miejsce katastrofalne osunięcie skarpy powodujące uwalnianie wody ze stawu osadowego.

Procedura II Ostrzeżenie – obowiązuje w przypadku gdy ma miejsce katastrofalne osunięcie skarpy nie powodujące uwalniania wody ze stawu osadowego. Procedura obowiązuje do czasu zabezpieczenia osuniętej skarpy i powiadomienia władz administracyjno-terenowych przez Sztab Akcji Ratunkowej Zakładu Hydrotechnicznego o zlikwidowaniu zagrożenia. W przypadku niemożności zabezpieczenia osuniętej skarpy stwierdzenia nieuchronności uwolnienia wody ze stawu osadowego należy uruchomić Procedurę I – Ewakuacja.  

 

·         Procedura III Informacja – obowiązuje w przypadku wystąpienia na terenie OUOW zdarzeń wykrytych przez urządzenia automatycznego monitorowania stanu OUOW przekraczające stany przyjęte za normalne, w szczególności poziomu wody w kontrolnych przekrojach lub wystąpienia wstrząsów sejsmicznych.

 

8.

informacje dotyczące działań, które zainteresowana społeczność powinna podjąć, oraz sposobu, w jaki należy się zachować w razie poważnego wypadku

W przypadku konieczności natychmiastowej ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych obowiązek powiadomienia o zagrożeniu spoczywa na:

 

-         prowadzącym obiekt - system gigantofonów uruchamiany zgodnie z zapisami wewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego,

-         organach samorządu terytorialnego z terenów zagrożonych (Starostowie powiatu lubińskiego, polkowickiego, głogowskiego, Prezydent Głogowa, Burmistrz Polkowic, Wójtowie gmin Grębocice, Pęcław, Głogów, Rudna) - zgodnie z zapisami w powiatowych i gminnych planach zarządzania kryzysowego.

 

Ogólne zasady organizacji ewakuacji.

 

Od momentu ogłoszenia planowej ewakuacji ludność ma 24 godziny na przygotowanie do ewakuacji.

W tym okresie:

 1. osoby ewakuujące się samodzielnie mają obowiązek poinformować swojego sołtysa gdzie będą przebywać (wyznaczona szkoła lub inne miejsce);
 2. przed opuszczeniem swoich gospodarstw powinno się je odpowiednio zabezpieczyć, czyli wartościowe rzeczy przenieść na wyższe kondygnacje, wyłączyć prąd, gaz, wodę oraz pozamykać okna i drzwi.
 3. ewakuujący się ze sobą zabierają dokumenty osobiste, pieniądze, potrzebne leki, żywność, napoje, rzeczy osobiste;
 4. przeprowadzić zwierzęta do sąsiednich miejscowości
 5. należy przygotować wyznaczone szkoły do przyjęcia ewakuowanej ludności.

 

Po okresie przygotowania będzie informacja o rozpoczęciu planowej ewakuacji. Informacja ta zostanie podana przez głośniki lub przez megafony straży miejskiej.

Nadzór nad ewakuacją w poszczególnych miejscowościach będą mieli:

 1. w określonych punktach ewakuacyjnych (zbiórki) Straż Miejska;
 2. w samych miejscowościach patrole policji wraz z sołtysem.

 

W okresie ewakuacji:

 1. osoby ewakuujące się własnymi pojazdami (po poinformowaniu sołtysa dokąd się udają) opuszczają miejscowość;
 2. inne osoby nie posiadające własnego transportu udają się na wyznaczony punkt, gdzie będzie podstawiony środek transportu; (zabezpiecza Urząd Gminy + w każdym autobusie pilot w osobie strażnika miejskiego)
 3. ewakuację miejscowości kończymy po sprawdzeniu przez patrole policji wraz sołtysem czy wszyscy się ewakuowali.

Dobytek pozostawiony przez mieszkańców miejscowości ewakuowanych zabezpiecza Komenda Powiatowa Policji.

Każdej ewakuowanej miejscowości przyporządkowana jest obiekt służący jako zastępcze miejsca pobytu, w którym:

 1. prowadzona jest ewidencja wszystkich mieszkańców miejscowości z podziałem czy przebywa w wyznaczonym obiekcie czy w innym miejscu pobytu (istotny jest adres),
 2. pracownicy obiektu zabezpieczają niezbędne środki na czas pobytu,
 3. pracownicy służb medycznych i opieki społecznej udzielają wszechstronnej pomocy,
 4. osoby przebywające poza wyznaczonymi obiektami po pomoc doraźną zgłaszają się do pracowników dyżurujących w tych obiektach.

9.

potwierdzenie konieczności dokonania odpowiednich ustaleń przez posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
w miejscu prowadzenia działalności, a szczególnie współpracy ze służbami ratowniczymi w celu reagowania na poważne wypadki oraz zmniejszenia ich skutków

 

INFORMACJE O WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻENIACH, PODJĘTYCH ŚRODKACH ZAPOBIEGAWCZYCH I DZIAŁANIACH, KTÓRE BĘDĄ PODEJMOWANE W RAZIE WYSTĄPIENIA POWAŻNEGO WYPADKU PRZEKAZYWANE SĄ SPOŁECZEŃSTWU POPRZEZ:

 

 • PRZEKAZANIE OSOBOM, KIEROWNIKOM OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, ORGANOM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ OBJĘTE SKUTKAMI AWARII INFORMACJI O WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻENIACH, PRZEWIDYWANYCH SKUTKACH TYCH ZAGROŻEŃ, ZASTOSOWANYCH ŚRODKACH ZAPOBIEGAWCZYCH I DZIAŁANIACH, KTÓRE BĘDĄ PODJĘTE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII – REALIZACJA PROWADZĄCY ZAKŁAD,

 

 • PUBLIKACJĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ KW PSP WE WROCŁAWIU (WWW.KWPSP.WROC.PL/ZPOR/START.HTM) ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO – RATOWNICZEGO DLA OBIEKTU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH KAT. A „ŻELAZNY MOST” – NADZÓR I REALIZACJA KW PSP WROCŁAW,

 

 • ĆWICZENIA ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO – RATOWNICZEGO CO NAJMNIEJ RAZ NA TRZY LATA – NADZÓR I REALIZACJA KW PSP WROCŁAW,

 

 • SZKOLENIE DLA SŁUŻB, PODMIOTÓW I STRUKTUR ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA POWAŻNYM WYPADKOM W OBIEKCIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH KAT. A, POPRZEDZAJĄCE ĆWICZENIA ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO – RATOWNICZEGO – NADZÓR I REALIZACJA KW PSP WROCŁAW,

 

 • STAŁE OZNAKOWANIE GRANIC TERENU POTENCJALNIE ZAGROŻONEGO, UMOŻLIWIAJĄCE ORIENTACJĘ OSOBOM EWAKUUJĄCYM SIĘ O PRZEBYWANIU W TERENIE ZAGROŻONYM LUB BEZPIECZNYM ORAZ UTRZYMANIE TEGO OZNAKOWANIA W NALEŻYTYM STANIE – PROWADZĄCY ZAKŁAD,

 

 • PRZEPROWADZANIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ, PRZEWIDYWANYCH SKUTKACH TYCH ZAGROŻEŃ, ZASTOSOWANYCH ŚRODKACH ZAPOBIEGAWCZYCH I DZIAŁANIACH, KTÓRE BĘDĄ PODJĘTE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII - PROWADZĄCY ZAKŁAD W UZGODNIENIU Z WÓJTAMI (BURMISTRZEM, PREZYDENTEM) Z TERENÓW ZAGROŻONYCH.

 

 

W POWIATOWYCH ORAZ GMINNYCH PLANACH ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OKREŚLONE SĄ

 

- INSTYTUCJE I SŁUŻBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEPROWADZENIE EWAKUACJI Z TERENÓW ZAGROŻONYCH,

 

- INSTYTUCJE I SŁUŻBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZABEZPIECZENIE POTRZEB EWAKUOWANYCH,

 

- INSTYTUCJE I SŁUZBY ZAPEWNIAJĄCE POMOC PSYCHOLOGICZNĄ

 

10.

odniesienia do zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, sporządzonych
w celu reagowania na wszelkie skutki poważnego wypadku poza miejscem prowadzenia działalności; odniesienia te powinny zawierać wskazanie, by stosować się do wszelkich instrukcji lub wymagań służb ratowniczych podczas wypadku

 

Na stronie internetowej

Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

jest udostępniony 

Zewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy dla 

KGHM POLSKA MIEDŹ SA

Oddział Zakład Hydrotechniczny

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most http://www.kwpsp.wroc.pl/zelaznymost/plan.htm

11.

szczegóły dotyczące tego, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje,
z zastrzeżeniem wymogów dotyczących zachowania poufności informacji ustanowionych w przepisach odrębnych

Informacje związane z Zewnętrznym Planem Operacyjno-Ratowniczym

Wydział Operacyjny
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
ul. Borowska 138
50-552 Wrocław
Tel: 71 – 36-82 333
Tel: 71 – 36-82-335

do góry