Formularz E

Karta informacyjna dla:

 

 

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 92

 

Oddział Zakład Gospodarki Wodą / Głogów

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

Oddział Zakład Gospodarki Wodą / Legnica

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

powrót do poprzedniej strony Û

 

 

Lp.

Raport o bezpieczeństwie

1

Numer wpisu

22

WZ- 5513/45/04

2

Nazwa dokumentu

Raport o bezpieczeństwie Zakładu Gospodarki Wodą

Dział Głogów i Dział Legnica / Dwa osobne raporty

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

·       Informacje o zakładzie, jego działalności, systemie zarządzania oraz organizacji;

·       Analiza możliwości wystąpienia awarii i informacje o środkach koniecznych do zapobieżenia im;

·       Informacje, że prowadzący zakład opracował program zapobiegania awariom i jest przygotowany do jego stosowania;

·       Informacje, że zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa;

·       Informacje, że zastosowane rozwiązania projektowe, konstrukcja oraz eksploatacja instalacji zakładu zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa;

·       Informacje, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno - -ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego.

4

Data sporządzenia dokumentu

Grudzień 2004

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Gospodarki Wodą

6

Wykonawca dokumentu

( w tym REGON)

Rzeczoznawstwo i Kompleksowe Usługi w Ochronie Przeciwpożarowej

mgr inż. Janusz Kozerski

REGON  694-114-90-51

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,

numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202;   Tel.:  71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Prowadzący zakład nie zastrzegł udostępniania informacji

 

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie:

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych:

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie:

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych:

11

Uwagi

Raporty bezpieczeństwa nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku  (Dz. U. Nr 104, poz. 970)

pismo nr WZ-5513/7-3/05 z dnia 09.02.2005 r.