powrót na stronę BIP  powrót na stronę straz.wroclaw.pl

INFORMACJE  WYMAGANE  DO  PODANIA  DO  PUBLICZNEJ  WIADOMOŚCI
PRZEZ  DOLNOŚLĄSKIEGO  KOMENDANTA  WOJEWÓDZKIEGO  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ WE WROCŁAWIU

1.

Informacje  o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach

zobacz

2.

Informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno - ratowniczych  lub ich zmianach

zobacz

3.

Informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o dużym ryzyku (art. 250 ust. 1)

zobacz

4.

Informacje o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom

zobacz

5.

Informacje o kontrolach planowanych w terenie

zobacz

6.

Informacje o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego – na 21 dni przed jego przyjęciem

zobacz

7.

Informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 264d ust.1 (efekt domina)

zobacz

Informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust.2 (wniosek o wyłączenie informacji z udostępniania)

zobacz

8.

Instrukcje  postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii

zobacz

9.

Informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym corocznie, wykazu substancji  niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku 

zobacz

10.

Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

zobacz

podstawy prawne
art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2145)

Informacje inne:

1.

Wykaz kontrolowanych zakładów (PSP/WIOŚ)

zobacz

2.

Informacja przekazywana zainteresowanej społeczności  dot. KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Oddział Zakład Hydrotechniczny  Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most ul. Polkowicka 52; 59-305 Rudna

podstawy prawne art. 38 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1849)

zobacz

3.

Informacje dotyczące opłat skarbowych za: postanowienia (odstępstwo od przepisów), opinie, udzielone pełnomocnictwa (upoważnienia), zatwierdzenie raportu o bezpieczeństwie (RoB) i jego zmian.

zobacz

4.

Warunki organizacyjno - techniczne KG PSP wersja 1 października 2008 wersja  do KW PSP 

 

zobacz

kontakt: b.tepinska@kwpsp.wroc.pl


Informacje archiwalne:


SPIS KART INFORMACYJNYCH
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

1.

Decyzje

zobacz

2.

Raporty o bezpieczeństwie

zobacz

3.

Wykaz substancji niebezpiecznych

zobacz

4.

Poważne awarie przemysłowe  

zobacz

Podstawy prawne

Nie obowiązujące : Art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110, poz. 1058)

kontakt: b.tepinska@kwpsp.wroc.pl